Tips voor een diaconaal kloppend hart

 

Geďnspireerd op “101 tips voor een diaconaal kloppend hart” uitgave kerk in Actie, Utrecht.

 

Tips voor bestrijding van armoede

1.   Zorg ervoor dat mensen die in naam van de parochieof federatie mensen bezoeken een diaconale “antenne” hebben.

2.   Organiseer een vormingsavond voor de huisbezoekers om hun diaconale “antenne” nog gevoeliger te maken.

3.   Leg persoonlijk contact met organisaties die dagelijks mensen in armoede tegenkomen. Zoals Welzijnszorg en Welzijnsschakels, Verenigingen waar armen het woord nemen, Vincentiusvereniging, de voedselbank, het OCMW, …

4.   Geef regelmatig aandacht aan het thema “rijk en arm” in kerkdiensten, bijeenkomsten, vergaderingen, homilies, bijbelgroepen…

5.   Werk samen met andere parochies of federaties en of verenigingen en steun inloophuizen, voedselbanken, kerstpakkettenacties, noodfondsen en belangengroepen. Nodig deze praktijkmensen regelmatig uit.

6.   Organiseer een verwenmiddag voor eenoudergezinnen met een kleine portemonnee.

7.   Let op bij het organiseren van activiteiten dat mensen met een kleine portemonnee ook mee kunnen doen.

8.   Maak een diaconale kalender op in samenwerking met de gemeente, het OCMW, Welzijnszorg en Welzijnsschakels, middenveldorganisaties, belangengroepen, …. Vertrek hiervoor vanuit de vraag: “Wat gaan jullie dit jaar doen tegen armoede?”

 

Tips om hart te hebben voor de Schepping

1.   Voel je geen bemoeial maar juist opbouwer als je meedenkt in de kerk over “duurzaamheid”. Het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping is een diaconale taak.

2.   Financiële zorgen kunnen een stimulans zijn voor een duurzaam beleid. Het kan geld opleveren! Veel geld zelfs door aandacht te besteden b.v. aan de verwarming, verlichting,… Bereken je ecologische voetafdruk met behulp van : http://www.netrv.be/nl/ecokerk/bereken_je_voetafdruk-88.html

3.   Organiseer een brainstormavond. “Hoe kunnen we als kerkgemeenschap verduurzamen?” Stimuleer dat er kleine, haalbare stappen gezet worden.

4.   Organiseer een kookworkshop met duurzame producten (Fairtrade producten, duurzame streekproducten). Informeer welke producten verkocht worden door de plaatselijke supermarkten.

5.   Kijk eens rond in de eigen gemeente. Nodig iemand uit van het bestuur van een verneging die met natuur, duurzaamheid en ‘zorg voor de Schepping’ bezig is,of van een milieuorganisatie. Kijk of je kunt samenwerken.

6.   Laat zien dat je kerk bezig is met verduurzamen. Zo motiveer je anderen en kun je elkaar makkelijker helpen.

7.   Kijk eens op www.ecokerk.be om nog meer ideeën op te doen.

8.   Doe mee met bestaande activiteiten, zoals warme truiendag, wereldvoedseldag, scheppingszondag,… Gebruik het materiaal dat daarvoor gemaakt werd.

 

Tips om ouderen een warm hart toe te dragen

1.   Maak een inventaris van de wensen, behoeften, kennis en vaardigheden van de ouderen zelf. Zo krijg je zicht op talenten én knelpunten bij ouderen.

2.   Werken aan ouderenbeleid? Stel een werkgroep samen met diverse leeftijdsgroepen, óók met ouderen. Kijk twee kanten op: naar problemen en naar mogelijkheden van ouderen.

3.   Wees alert op risicogroepen. Zoals alleenstaanden en ouderen met een heel laag pensioentje.

4.   Werk samen met andere vrijwilligersorganisaties.

5.   Is je kerk rollator- en rolstoelbestendig?

6.   Organiseer een telefooncirkel van en door ouderen zelf. (Een telefooncirkel bestaat uit een groep mensen die elkaar van maandag tot en met vrijdag bellen om te horen of alles goed is.)

7.   Verbind ouderen onderling via hun gedeelde interesses.

8.   Organiseer een seniorenweek.

9.   Laat de vormelingen op bezoek gaan in een RVT of bij senioren thuis. Zorg er wel voor dat dit goed voorbereid is.

 

Tips om kinderen en jongeren erbij te betrekken

1.   Organiseer een ontmoeting tussen de jongeren van eenasielcentrum en jongeren van de parochie.

2.   Geef jongeren en kinderen een stem in het beleid van de kerk, het is ook hun kerk. Laat ze meepraten, niet alleen over hun eigen deel, maar over het geheel.

3.   Hou contact met de plaatselijke jeugdverenigingen door aanwezig te zijn op hun activiteiten die ze organiseren voor iedereen.

4.   Nodig hen ook heel speciaal en via persoonlijk contact uit naar parochiale activiteiten.

5.   Zorg ervoor bij het organiseren van allerhande activiteiten dat de kinderen en jongeren zich aangesproken voelen en zich kunnen thuis voelen.

6.   Doe regelmatig voorbeden voor kinderen in risicosituaties (conflict, straatkinderen, misbruik) en vergeet ook de studenten niet in de examenperiodes.

7.   Kijk eens op www.plusconaction.be. Daar vindt u heel wat ideeën om bij voorbeeld met een groep vormelingen een diaconale actie te organiseren.

8.   Geef jongeren die een buitenlandse stage gedaan hebben in een derdewereldland een forum. Laat hen bij voorbeeld getuigen in de zondagsmis of plaats een interview in Kerk en Leven.

 

Tips voor werelddiaconaat met hart en ziel

1.   Doe actief mee met de acties van Broederlijk Delen, Missio, 11-11-11, Wereldsolidariteit, damiaanactie, Vredeseilanden… Organiseer bijvoorbeeld een koffiestop op een openbare plaats en laat je zien.

2.   Bespreek de mogelijkheid om als parochie of federatie te investeren of tebeleggen via Oikocredit. Dit is een erg zinvolle manier om in het Zuiden te investeren. Zie hiervoor www.oikocredit.org/nl/wat-kan-ik-doen/vanuit-belgie

3.   Geef op 1 december of de zondag ervoor of erna aandacht aan Wereld-AIDSdag. Voor meer informatie, surf eens naar: http://www.sensoa.be/acties

4.   Bedank de vrijwilligers van de wereldwinkel, van Broederlijk Delen, van 11 11 11 en andere op een creatieve wijze met hun inzet voor een eerlijker wereld.

5.   Via www.11.be/het-zuiden-in-je-buurt/provincie kun je nagaan of er een Noord-Zuid-Raad of een Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking is in je gemeente en wie hiervoor verantwoordelijk is. Ga met hen in gesprek en kijk hoe je kunt samenwerken.

6.   Doe mee met de schrijfactie van ACAT (zie http://www.acat-belgie-vlaanderen.org/index.html ) of van Amnesty International (zie http://www.aivl.be/ )voor mensenrechtenactivisten en maak hiervoor een voorbede.

7.   Vraag eens na of je gemeente al een fair-trade gemeente is en kijk hoe je als parochie of federatie hieraan kunt meewerken. Kies ervoor om zo veel als mogelijk bij al wat je organiseert fair-trade producten te gebruiken.

8.   Organiseer een filmavond over een wereldthema of sluit eens een avond aan bij “De andere film” in Brugge, Roeselare of Koksijde. Zie hiervoor onder andere: www.studiokontrast.com of www.moviesthatmatter.nl of www.bevrijdingsfilms.be

9.   Laat tijdens de missiemaand eens een missionaris of een missiezuster aan het woord.

 

Tips om een hart te hebben voor mantelzorgers

1.   Schrijf in het parochieblad over mantelzorg en vraag om reacties.

2.   Zorg voor respijt met een groep vrijwilligers. Bezorg een mantelzorger af en toe een ‘vrij moment’. Help zoeken naar dagopvang, logeerhuizen, zorgboerderijen,…

3.   Schenk vooral aandacht aan de meest kwetsbare mantelzorgers: ze verzorgen een terminale patiënt, ze zijn partner van een zorgbehoevende, ze zijn al langere tijd mantelzorger, ze hebben een betaalde baan, ze geven zorg aan mensen met psychiatrische problemen, ze krijgen zelf gezondheidsproblemen, hun zorgtaak valt ineens weg, door overlijden of opname.

4.   Meld je aan als vrijwilliger bij Mantelzorg. Neem eens een kijkje op http://www.ziekenzorg.be/cmz/nl/100/mantelzorg/om te zien wat je allemaal zou kunnen doen.

5.   Breng mantelzorgers uit jouw omgeving, jouw parochie of federatie in contact met Mantelzorg-Ziekenzorg

 

Tips voor een hart onder de riem van gevangenen en hun familie

1.   Schrijf in het parochieblad af en toe over “Thuisfront” en “Tralies uit de weg”. Zie www.thuisfront.be en www.traliesuitdeweg.be

2.   Is er een gevangenis in de buurt? Vraag dan aan de aalmoezenier van de gevangenis of je als parochie of federatie op één of andere manier kunt helpen.

3.   Stel de vraag in je gemeenschap: “Is er voldoende aandacht voor ex-gevangenen en hun familie?”

4.   De situatie van gevangenen wereldwijd kan dramatisch slecht zijn. Kijk maar eens op de website van Amnesty International. Noem hen in de voorbeden en doe mee met schrijfacties.

5.   Zing je in een koor? Meld je aan bij de aalmoezenier van een gevangenis uit jouw regio om met het koor een viering in de gevangenis op te luisteren.

6.   Zoek mee naar een betaalbare woning en voor werk voor een gedetineerde uit jouw parochie of federatie die vrijkomt.

7.   Doe mee in een gespreksgroep van ‘Tralies uit de weg’ in de gevangenis van Brugge, Ieper of Ruiselede. Zie www.traliesuitdeweg.be .

8.   Doe mee aan de tentactie van Thuisfront, aan de poort van de gevangenis in Brugge. Zie www.thuisfront.be .

9.   Breng familieleden van gedetineerden in contact met ‘Thuisfront’ en nodig hen uit om mee te doen in een Thuisfrontschakel. Zie www.thuisfront.be .

 

Tips om te leven met vluchtelingen en vreemdelingen in het hart van de parochie

 

1.   Zoek contact met de vluchtelingen en vreemdelingen in je woonplaats. Dat kan via kennissen of vrienden die al dergelijke contacten hebben. Hij of zij kan je helpen contacten te leggen.

2.   Laat vluchtelingen en vreemdelingentijdens een viering iets vertellen over hoe de vieringen in hun thuisland verlopen. Probeer hierbij aan te sluiten met een lied of ritueel.

3.   Is er een asielcentrum in je buurt? Is er een vrijwilligersgroep actief? Er zijn vast en zeker evenementen waarop buurtbewoners welkom zijn.

4.   Organiseer een interculturele maaltijd met Belgische en buitenlandse koks en dito gerechten.

5.   Bied je hulp aan om te oefenen in het Nederlands spreken, bijvoorbeeld via Vluchtelingenwerk Vlaanderen, KMS West-Vlaanderen, Integraal Brugge,…

6.   Bezoek de websites van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Caritas International en het IOM (Internationale Organisatie voor Migratie). Zij helpen mensen die vrijwillig naar hun thuisland wensen terug te keren. Daar vind je veel informatie en verhalen.

7.   Stimuleer de mensen in je parochie om hun vrienden- en kennissenkring uit te breiden met mensen die niet van geboorte Belg zijn. Bijvoorbeeld door mensen van andere landen uit te nodigen voor een parochiefeest.

8.   Heb aandacht voor mensen zonder wettige verblijfsdocumenten in de voorbeden.

9.   Breng eens een bezoek aan een moskee in de buurt.

10.               Bied aan moslimburen een wenskaart aan van KMS bij het einde van de ramadan (suikerfeest) : zie www.kms.be

 

Tips om een hart te hebben voor zieken en rouwenden

1.   Start een buurtwerking op die kan instaan voor ziekenbezoek, aandacht voor gezinnen in rouw.

2.   Ga te rade bij CCV om deel te nemen aan een vormingsmoment voor buurtwerking / ziekenpastoraal of om zelf een dergelijk moment te organiseren.

3. Stuur vanuit de parochie een kaartje naar de mensen die in rouw zijn.

4. Kijk of er een samenwerking mogelijk is met de plaatselijke Ziekenzorgkern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DiaconieBrugge.be © 2011 • Privacy Policy • Terms Of Use